Pravidlá spracúvania osobných údajov

 1. Základné údaje
  1. Spoločnosť AT personalistika, s.r.o. pri svojej činnosti postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).
  2. Prevádzkovateľom osobných údajov, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je:
    
   AT personalistika, s.r.o., adresa Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, IČO: 46 788 425,
   email: fermeria@fermeria.sk, tel. +421 905 391 468

   (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  3. Prevádzkovateľ má vymenovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje povereného zástupcu prevádzkovateľa:
   názov: Bc. Martina Adiová
   e-mail: fermeria@fermeria.sk
   telefón: +421 918 604 826
  4. Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  5. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť v predmete podnikania - sprostredkovanie opatrovateľskej činnosti a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, ktorú činnosť vykonáva aj prostredníctvom webstránky https://www.fermeria.sk, a v uvedenej oblasti spracúva osobné údaje.
  6. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov sa týkajú spracúvania osobných údajov osôb, ktoré prejavia záujem o služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webstránky https://www.fermeria.sk (ďalej aj ako „webstránka“), vykonaním registrácie na tejto webstránke, či využitím služby ponúkanej prevádzkovateľom (ďalej v texte aj ako „Používateľ “).
  7. Prevádzkovateľ informuje Používateľov webstránky, že pri jej prevádzke využíva súbory Cookies. Používateľ kliknutím na webstránku a registráciou na webstránke súhlasí s používaním Cookies. Používateľ môže Cookies zablokovať alebo vymazať vo svojom interne-tovom prehliadači, avšak zablokovanie Cookies môže spôsobiť obmedzenie využívania web-stránky.
  8. Pri prevádzke webstránky https://www.fermeria.sk používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Súbor Cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si we-bová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú pri-hlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

   Na uvedenej webstránke používame nasledovné typy súborov cookies:

   Nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre prevádzku našej westránky. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa na webstránku a prístup do jej zabezpečených oblastí.

   Štatistické súbory cookies: Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.

   Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webstránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vami zvolený jazyk webstránky

   Nevyhnutné, štatistické a funkčné súbory cookies neuchovávajú osobné údaje používateľov. Nevyžaduje sa súhlas na ich používanie pre prevádzkovateľa.

   Marketingové (reklamné) súbory cookies : Tieto súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webstránke. Zámerom je zobrazovať ponuky (inzercie), ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov podľa nimi vyplnených informácií, čím sa im zjed-noduší vyhľadávanie na stránke. Tiež zobrazujú reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a tak sú hodnotnejšie aj pre subjekty, ktoré ich zverejňujú. Niektoré používané cookies sú stanovené systémom tretích strán (napr. pri zobrazovaní re-klám, Google Adsense, Adwords).

   Marketingové (reklamné) súbory cookies používajú osobné údaje. Na účel použitia, súhlasu alebo zakázania cookies ste na našej webstránke upozornení. Pri návšteve webstránky sa Vám ako používateľovi zobrazí upozornenie o používaní týchto súborov cookies a ste požiadaný o odsúhlasenie používania marketingových súborov cookies. Zakliknutím tlačidla (Súhlasím) súhlasíte s používaním súborov cookies na marketingové účely. Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne alebo elektronicky na údaje prevádzkovateľa.

 2. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré mu ako Používateľ poskytnete na základe vyplnenia registrácie a iných formulárov (profil, inzerát) na webstránke alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa počas plnenia zmluvy (napr. IP adresa, logy, cookies) svojou činnosťou alebo z technického fungovania prevádzkovateľa na webe.
  2. Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy, prevádzkovateľ spracúva, aby Vám mohol riadne poskytnúť svoje služby, o ktoré ste registráciou prejavili záujem. Bez poskytnutia Vašich potrebných osobných údajov, by Vám nemohli byť poskytnuté služby prevádzkovateľa. Okrem nevyhnutných údajov, prevádzkovateľ spracúva aj údaje, ktoré mu poskytnete s Vaším súhlasom (napr. fotografia).
  3. Účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú Vaše osobné údaje určené, je:
   • vytvorenie registrácie (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) a Vašej objednávky na sprostredkovanie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku (vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešnosť sprostredkovania - rruh opatrovania, meno, priezvisko, obec/mesto, telefónne číslo, pohlavie, informácie o zázname v registre trestov, informácie o živnosti v Rakúsku, prípadne jej dátum založenia, očakávaný plat, znalosti a skúsenosti, znalosť nemeckého jazyka, dosiahnuté vzdelanie, iné kurzy a certifikáty, predošlé skúsenosti s opatrovaním, prípadne počet rokov praxe, informácia, či je používateľ fajčiar a či trpí alergiami) a následne výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
   • vytvorenie registrácie (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) a Vášho Profilu, ktorým hľadáte osobu, ktorej poskytnete svoju činnosť (vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešnosť Profilu - kvalifikácia, lokalita, frekvencia opatrovania, vek, profesionálna prax, dosiahnuté vzdelanie, iné kurzy a certifikáty, údaj o vodičskom preukaze, požadovaný plat, maximálny počet súčasne opatrovaných osôb, údaj o fajčení, údaj k akceptovaní domácich zvierat, údaj o cudzích jazykoch, skúsenosti s diagnózami - fyzické, mentálne, údaj o ďalších vykonávaných prácach a úkonoch) a následne výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
   • vytvorenie registrácie (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) a Vášho inzerátu, ktorým hľadáte osobu Opatrovateľa (vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešnosť Inzerátu - názov inzerátu, termín nástupu, lokalita, ponúkaná odmena, požadovaná kvalifikácia, počet a vek opatrovaných osôb a možnosť vyplniť doplnkové údaje - napr. požadovaná prax, zvieratá v domácnosti) a následne výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
   • zasielanie obchodných oznámení a výkon ďalších marketingových aktivít (napr. akcie, súťaže a p.) ohľadom služieb poskytovaných a zabezpečovaných prevádzkovateľom.
  4. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
   • oprávnený záujem prevádzkovateľa pri činnosti priameho marketingu (napr. zasielanie ponúk služieb pre používateľov, ak sú im služby poskytované alebo trvá ich registrácia),
   • Váš výslovný súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa fotografie alebo zdravia (pri osobách zdravotne ťažko postihnutých) na účel poskytnutia služieb prevádzkovateľom ( plnenia zmluvy),
   • Váš súhlas so spracovaním údajov pri činnosti priameho marketingu (napr. zasielanie ponúk služieb pre používateľov, ak už im nie sú služby poskytované alebo netrvá ich registrácia).
  5. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, preto neposkytnutie osobných údajov môže spôsobiť Vaše nezaregistrovanie a neuzatvorenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom.
  6. Používateľ môže podľa svojho rozhodnutia zadať vo svojich registračných údajoch aj svoju fotografiu, čím Používateľ sám zverejní svoju fotografiu. Používateľ nesmie použiť fotografiu, na ktorej je zobrazená aj iná osoba. Používateľ môže svoju fotografiu uvedenú vo svojich registračných údajoch kedykoľvek vymazať.
  7. Používateľ vytvorením Profilu alebo Inzerátu na webstránke prevádzkovateľa, akceptuje zverejnenie údajov, ktoré sám zadal v rámci vytvorenia Profilu alebo Inzerátu, na webstránke, čím Profil a Inzerát je viditeľný aj pre tretie osoby. Údaje, uvedené v Profile alebo Inzeráte, môže Používateľ sám kedykoľvek zmeniť po prihlásení na webstránke.
 3. Príjemcovia osobných údajov
  1. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby:
   • ktoré pracujú pre Prevádzkovateľa ako zamestnanci alebo sa na základe inej zmluvy s prevádzkovateľom podieľajú na plnení zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
   • ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania webstránky, softvéru prevádzkovateľa a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webstránky,
   • ktoré zabezpečujú účtovné, daňové a právne služby pre prevádzkovateľa.

   Orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa nepovažuje za príjemcu.
  2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním zazmluvnené osoby.
  3. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, t.j. mimo Európskej únie, alebo medzinárodnej organizácii.
  4. Prevádzkovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 4. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v rozlíšení podľa druhu osobných údajov a účelu, na ktorý sa uchovávajú:
   • po dobu, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
   • po dobu, ktorá je nevyhnutná pre uplatňovanie nárokov zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, a pre archiváciu na daňové a účtovné účely (najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 5. Práva týkajúce sa osobných údajov
  1. V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi podľa Zákona máte:
   • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
   • právo na opravu Vašich osobných údajov,
   • právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
   • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
   • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
   • právo na prenosnosť osobných údajov,
   • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na údaje prevádzkovateľa,
   • právo podať návrh na začatie konania, ak si myslíte, že ste boli dotknutý na svojich právach ustanovených Zákonom, na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
  2. Prevádzkovateľ oznámi Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel prostredníctvom určeného formulára, to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 6. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov:
   • odosobnenie a šifrovanie osobných údajov,
   • zabezpečenie systémov spracúvania osobných údajov,
   • zálohovanie osobných údajov,
   • pravidelné hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení.
  2. Technické opatrenia zabezpečujú uloženie dát v elektronickej podobe najmä zabezpečenie počítačov, webstránky prihlasovacím menom a heslom, pravidelnou údržbou webstránky. Technické fyzické opatrenia - uzamknutie priestorov, uzamknutie úložných skrín a prístup len pre oprávnené osoby, tvoria zabezpečenie osobých údajov v listinnej podobe.
 7. Ostatné podmienky
  1. Odoslaním požiadavky na registráciu z internetového formulára na stránke https://www.fermeria.sk potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov a ochrany osobných údajov a akceptujete ich.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá zmeniť. Upravené znenie pravidiel spracúvania osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle nové znenie týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
  3. V prípade žiadosti o vysvetlenie, prístup alebo vymazanie Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 905 391 468, e-mailom na fermeria@fermeria.sk, alebo osobne v prevádzke na adrese Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, SR.
  4. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 22.augusta 2018.
  5. Zmena a aktualizácia dokumentu bola vykonaná k 01.06.2020
    

Prevádzkovateľ AT personalistika s.r.o.
Anton Tekely, konateľ