Všeobecné obchodné podmienky

webového portálu www.fermeria.sk

 

 1. Obchodná spoločnosť AT personalistika s.r.o., IČO: 46 788 425, so sídlom Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiely: Sro, vo vložke číslo: 26424/P (ďalej ako „prevádzkovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktorými upravuje práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a tretími osobami (klientmi, resp. ďalšími subjektmi) – používateľmi webstránky https://www.fermeria.sk. Prevádzkovateľ je v zmysle predmetu podnikania poskytovateľom sprostredkovania opatrovateľskej činnosti a v rámci predmetu podnikania je oprávnený vykonávať aj sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb.
 2. Prevádzkovateľ v nasledujúcich ustanoveniach týchto VOP vymedzuje účel, spôsob použitia a základné podmienky zmluvného vzťahu pre používateľov webstránky. Iný účel vstupu a použitia webstránky https://www.fermeria.sk ako je uvedený v týchto VOP sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené použitím webstránky na iný účel ako je vymedzený v týchto VOP. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody a ujmy spôsobené tretími osobami, na ktoré používatelia získali kontakt prostredníctvom prevádzkovanej webstránky.
 3. Webstránka https://www.fermeria.sk je voľne prístupná používateľom, ktorí po svojom zaregistrovaní môžu prostredníctvom webstránky hľadať osobu, ktorá bude opatrovať seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo deti v domácnosti, doučovať alebo poskytovať pomoc v domácnosti (v texte aj ako „Hľadám pomocníka - som inzerent”) alebo prostredníctvom webstránky ponúkať svoju činnosť, že bude opatrovať seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo deti v domácnosti, doučovať vyučovací predmet, cudzí jazyk alebo hru na hudobný nástroj, alebo poskytovať pomoc v domácnosti (v texte aj ako „Hľadám prácu - som pomocník”)  (v texte aj ako „Používateľ, Používatelia”).
 4. Administrátorom webstránky https://www.fermeria.sk je prevádzkovateľ AT Personalistika s.r.o. (v texte ďalej aj ako „Administrátor”).
  Prostredníctvom tejto webstránky https://www.fermeria.sk môže osoba prejaviť záujem o služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webstránky, vykonaním registrácie na tejto webstránke. Registráciu môže vykonať cez Facebook, cez Gmail alebo e-mailom. V prípade registrácie cez Facebook alebo Gmail, používa registrujúci svoj účet zriadený na Facebooku alebo Gmaile na prístup na stránku prevádzkovateľa. Používateľ obdrží e-mail o dokončení registrácie. Následne si Užívateľ vyberie Typ účtu podľa toho, o aký druh služby má záujem v časti Hľadám prácu (som pomocník) alebo v časti Hľadám pomocníka (som inzerent) a vyplní svoje údaje - meno, priezvisko, pohlavie, mesiac a rok narodenia, telefónne číslo , fotografiu. Pokiaľ si zvolil možnosť Hľadám prácu (som pomocník), vyplní aj tieto informácie - dosiahnuté vzdelanie, vodičský preukaz, fajčenie, akceptujete domáce zvieratá, ovládam tieto jazyky, kurzy a certifikáty a vytvorí si účet. Používateľ si potom môže vybrať typ Profilu a inzerátu (v texte tiež ako zvolený „Profil”) v týchto oblastiach :
  1. Používateľ sa na webstránke registruje vyplnením e-mailu a opakovaným vyplnením, ním zvoleného hesla, zaškrnutím, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čo potvrdí kliknutím na políčko - Zaregistrujte sa. Ďalší postup sa líši podľa oblasti záujmu Používateľa. Dokončením registrácie si Používateľ vytvorí svoj registračný účet, ktorý je chránený prihlasovacím menom a heslom. Používateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím.
  2. V prípade ak si Používateľ vybral Profil: opatrovateľ/ka seniorov a ZŤP v Rakúsku, po vykonaní postupu podľa bodu 4.1. Používateľ na jeho zadanú e-mailovú adresu obdrží správu s potvrdením prvého kroku registrácie a odkazom, ktorého otvorením Používateľ pokračuje v registrácii. Používateľ vyplní kompletný formulár záujemcu o opatrovanie v Rakúsku, to znamená, že uvedie všetky povinné údaje (Osobné údaje: Druh opatrovania, Meno, Priezvisko, Obec/Mesto, Telefónne číslo, Pohlavie a Ďalšie údaje - informácie o zázname v registre trestov, informácie o živnosti v Rakúsku, prípadne jej dátum založenia, očakávaný plat (na deň/bruto v €), Znalosti a skúsenosti: znalosť nemeckého jazyka, dosiahnuté vzdelanie, iné kurzy a certifikáty, predošlé skúsenosti s opatrovaním, prípadne počet rokov praxe, informácia, či je používateľ fajčiar a či trpí alergiami) a odošle formulár. Používateľovi sa zobrazí potvrdzujúca stránka, informujúca o dokončení registrácie. Používateľ obdrží e-mail o dokončení registrácie. Používateľ však nemá možnosť ďalšieho úkonu / činnosti na webstránke https://www.fermeria.sk. Vyplnené údaje sa uložia v databáze aplikácie Fermeria.sk a dôjde k ich odoslaniu do informačného systému prevádzkovateľa. Následne Používateľa s Profilom: opatrovateľ/ka seniorov a ZŤP v Rakúsku, kontaktuje personalista prevádzkovateľa. Používateľ uvedením svojich kontaktných údajov súhlasí, aby ho kontaktoval zástupca prevádzkovateľa.
  3. V prípade ak si Používateľ vybral Profil: opatrovateľ/ka seniorov a ZŤP, opatrovateľ/ka detí alebo Profil: hľadám opatrovateľ/ku, po vykonaní postupu podľa bodu 4.1. Používateľ na jeho zadanú e-mailovú adresu obdrží správu s potvrdením prvého kroku registrácie a odkazom, ktorého otvorením Používateľ pokračuje v registrácii. Používateľ vyplní svoje údaje (Meno, Priezvisko a Telefónne číslo) a formulár (Kvalifikácia, Lokalita, Frekvencia opatrovania, Vek, Profesionálna prax, Dosiahnuté vzdelanie, Iné kurzy a certifikáty, Máte vodičský preukaz?, Požadovaný plat € / hod., Maximálny počet súčasne opatrovaných osôb, Fajčím, Akceptujete domáce zvieratá (mačka, pes …), Ovládam tieto jazyky a Údaje, ktoré zlepšia váš profil (nepovinné): Skúsenosti s diagnózami - fyzické, mentálne, Vykonávam tieto práce, Zvládam tieto úkony), následne sa Používateľovi sa zobrazí potvrdzujúca stránka, informujúca o dokončení registrácie. Používateľ obdrží e-mail o dokončení registrácie. Používateľ sa tak môže prihlásiť a používať webstránku https://www.fermeria.sk. Vyplnené údaje sa uložia v databáze aplikácie Fermeria.sk a Používateľ ich môže kedykoľvek zmeniť (v časti Moje údaje - údaje o účte).
  4. Používateľ, ktorý sa registroval (zobrazila sa mu stránka s potvrdením o dokončení registrácie) ako Inzerent alebo Opatrovateľ, sa môže prihlásiť kliknutím na odkaz „Prihlásiť sa” v hlavnom menu webovej stránky, vyplnením prihlasovacieho mena (totožné s e-mailovou adresou používateľa) a hesla. Prihlásený používateľ má k dispozícii stránky:

   Opatrovateľ: Môj profil, Osobné údaje, hodnotenia, Inbox.

   Inzerent: Moje inzeráty, Osobné údaje, Inbox.
    
  5. Opatrovateľ - Vytvorenie profilu a jeho úprava

   Prihlásený Používateľ - Opatrovateľ ( opatrovanie seniori a ZŤP alebo deti) si vytvorí profil otvorením odkazu Môj profil v hlavnom menu. Používateľ vyplní svoje údaje (Meno, Priezvisko a Telefónne číslo) a formulár Profilu (všetky povinné údaje - Kvalifikácia, Lokalita, Frekvencia opatrovania, Vek, Profesionálna prax, Dosiahnuté vzdelanie, Iné kurzy a certifikáty, Máte vodičský preukaz?, Požadovaný plat € / hod., Maximálne počet súčasne ošetrovaných osôb, Fajčím, Akceptujete domáce zvieratá (mačka, pes …), Ovládam tieto jazyky, a možnosť vyplniť doplnkové údaje (nepovinné): Skúsenosti s diagnózami - fyzické, mentálne, Vykonávam tieto práce, Zvládam tieto úkony) a profil uloží kliknutím na príslušné tlačidlo. Používateľ môže bez obmedzenia upravovať údaje uvedené v profile, opätovným vyplnením formuláru. Jeden Používateľ - Opatrovateľ môže mať vytvorený len jeden profil.
  6. Opatrovateľ - zverejnenie profilu

   Vyplnený profil Používateľa je po prvom jeho uložení automaticky zaradený na schválenie Administrátorom. Administrátor môže zamietnuť zobrazenie profilu, o čom je Používateľ informovaný e-mailom s odkazom na úpravu profilu (dôvodu zamietnutia). Ak Administrátor profil Používateľa schváli, je tento Profil zverejnený a na webstránke viditeľný pre tretie osoby a prihlásených Používateľov.
   • Každá zmena Inzerátu Používateľa automaticky zastaví jeho zobrazovanie a podmienkou pre ďalšie zobrazenie je schválenie upraveného Inzerátu Administrátorom.
   • Ak bol Inzerát schválený Administrátorom, Používateľ môže kedykoľvek pozastaviť a následne obnoviť zobrazovanie svojho Inzerátu. V prípade ak už požadované opatrovanie nie je aktuálne, Používateľ ukončí zverejnenie svojho Inzerátu.
   • Zvýhodnenie zobrazenia Inzerátu - Inzeráty Používateľov sú vo výpise zoradené podľa času zverejnenia. Používateľ môže za poplatok zvýhodniť zobrazovanie svojho Inzerátu - zobrazí sa prednostne. Zvýhodnené Inzeráty sú zoradené podľa času zakúpenia zvýhodnenia. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné najskôr počnúc 1.1.2021, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom určený iný termín.
  7. Inzerent - Vytvorenie inzerátu a jeho úprava

   Prihlásený Používateľ - Inzerent vytvorí inzerát otvorením odkazu Moje inzeráty v hlavnom menu, ak vytvára prvý inzerát, zobrazí sa mu stránka s výzvou - odkazom na formulár vytvorenia inzerátu. Ak už Používateľ inzerát mal vytvorený, môže pridať ďalší inzerát kliknutím na príslušné tlačidlo na stránke Moje inzeráty. Používateľ vyplní formulár inzerátu (všetky povinné údaje - názov inzerátu, termín nástupu, lokalita, ponúkaná odmena, požadovaná kvalifikácia, počet a vek opatrovaných osôb a možnosť vyplniť doplnkové údaje - napr. požadovaná prax, zvieratá v domácnosti a p.) a inzerát uloží kliknutím na príslušné tlačidlo. Používateľ môže bez obmedzenia upravovať údaje uvedené v inzeráte vyplnením formuláru. Jeden Používateľ - Inzerent môže vytvoriť neobmedzený počet inzerátov.
  8. Inzerent - zverejnenie inzerátu

   Vyplnený inzerát Používateľa - Inzerenta je po prvom jeho uložení automaticky zaradený na schválenie Administrátorom. Administrátor môže zamietnuť zobrazenie inzerátu, o čom je Používateľ informovaný e- mailom s odkazom na úpravu inzerátu (dôvodu zamietnutia). Ak Administrátor inzerát Používateľa schváli, je tento Inzerát zverejnený a na webstránke viditeľný pre tretie osoby a prihlásených Používateľov.
   • Každá zmena Inzerátu Používateľa automaticky zastaví jeho zobrazovanie a podmienkou pre ďalšie zobrazenie je schválenie upraveného Inzerátu Administrátorom.
   • Ak bol Inzerát schválený Administrátorom, Používateľ môže kedykoľvek pozastaviť a následne obnoviť zobrazovanie svojho Inzerátu. V prípade ak už požadované opatrovanie nie je aktuálne, Používateľ ukončí zverejnenie svojho Inzerátu.
   • Zvýhodnenie zobrazenia Inzerátu - Inzeráty Používateľov sú vo výpise zoradené podľa času zverejnenia. Používateľ môže za poplatok zvýhodniť zobrazovanie svojho Inzerátu - zobrazí sa prednostne. Zvýhodnené Inzeráty sú zoradené podľa času zakúpenia zvýhodnenia. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné najskôr počnúc 1.10.2020, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom určený iný termín.
  9. Hodnotenie a reklamácia hodnotenia
    
   • Inzerent má právo na webstránke https://www.fermeria.sk prideliť hodnotenie Opatrovateľovi, s ktorým komunikoval. Hodnotenie má formu čísla 0 až 5 (0 najhoršie hodnotenie - 5 najlepšie hodnotenie), zobrazené v grafickej forme (symboly hviezdičiek) a slovnú formu (slovné prívlastky z ponuky prívlastkov alebo napísanie ľubovoľného iného prívlastku). Udelené hodnotenie je viditeľné v profile Opatrovateľa na webstránke https://www.fermeria.sk, aj pre neprihlásených používateľov.
   • Opatrovateľ, ktorý nesúhlasí s udeleným hodnotením Inzerenta, má právo hodnotenie nahlásiť: kliknutím na príslušný odkaz v zozname hodnotení (po prihlásení stránka Moje hodnotenia). Nahlásené hodnotenie sa ďalej zobrazuje. Administrátor má právo hodnotenie upraviť alebo odstrániť podľa zistených skutočností a svojho uváženia, ale nie je povinný vyhovieť požiadavke Opatrovateľa.
  10. Hodnotenie a reklamácia hodnotenia

   Ak má Používateľ záujem priamo kontaktovať iného Používateľa (Inzerent Opatrovateľa alebo Opatrovateľ Inzerenta), musí byť prihlásený a kliknutím na tlačidlo v Profile Opatrovateľa alebo inzeráte Inzerenta, dôjde k zobrazeniu kontaktného formuláru v pop-up prvku. Používateľ vyplní svoju správu pre druhého Používateľa a klikne na tlačidlo „Odoslať správu”, čím Používateľ súhlasí so zaslaním svojich kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mail) druhému Používateľovi. Správa sa zobrazí na stránke Používateľa „Inbox” v rámci jednej konverzácie a Používateľ v rámci konverzácie vidí kontaktné údaje. Ak oslovený Používateľ, ktorému je správa adresovaná, reaguje na danú správu, správa sa zobrazuje na v rámci jednej konverzácie na stránke prvého Používateľa „Inbox”. V konverzácii oslovený Používateľ zároveň vidí kontaktné údaje prvého Používateľa. V konverzácii medzi Používateľmi je zachytená celá história správ.
  11. Používateľ zodpovedá za obsah ním zverejneného textu, fotografií alebo grafických obrázkov a je povinný zabezpečiť, aby obsah jeho Profilu alebo Inzerátu bol v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito VOP:
    
   • Používateľ môže zverejňovať Profil alebo Inzerciu výlučne v oblasti opatrovania seniorov, ZŤP, detí, pomoci v domácnosti alebo doučovania a nesmie v Profile alebo Inzercii ponúkať iné produkty alebo služby, ani uvádzať akékoľvek reklamné a propagačné informácie, alebo informácie v rozpore s dobrými mravmi,
   • Používateľ nesmie zasahovať do práv iných osôb, znevažovať ich dobré meno ani poškodzovať ich práva,
   • Používateľ nesmie v texte Profilu alebo Inzerátu zverejňovať svoje osobné údaje (napr. presnú adresu bydliska, telefónne číslo, mailovú adresu, dátum narodenia, rodné číslo), Prevádzkovateľ má právo tieto údaje z Inzerátu vymazať alebo takýto Inzerát nezverejniť. Kontaktné údaje Používateľ uvádza len v na to určenej časti. Svoju fotografiu zverejňuje Používateľ sám svojím úkonom.
  12. Používateľ sa môže z webstránky odhlásiť, po prihlásení sa môže ďalej pokračovať v používaní svojho registračného účtu a služieb Prevádzkovateľa. Ak sa chce Používať trvale odhlásiť - zrušiť svoj registračný účet na webstránke https://www.fermeria.sk, zašle svoju požiadavku na zrušenie Prevádzkovateľovi e-mailom alebo písomne. O zrušení účtu Prevádzkovateľ informuje Používateľa.
  13. Používateľ má zodpovednosť za nepravdivo uvedené údaje (najmä zamlčanie skutočného zdravotného stavu opatrovanej osoby, zadaný počet opatrovaných osôb, pozmenenie osobných údajov, adresy miesta výkonu opatrovateľskej činnosti, a iné). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody na zdraví či majetku, spôsobené nepravdivými údajmi uvedenými Používateľmi v nimi vytvorených Profiloch alebo Inzerátoch.
  14. Používatelia webstránky https://www.fermeria.sk akceptujú, že na uvedenej webstránke, môžu byť umiestnené a viditeľné logá alebo reklamné oznámenia Prevádzkovateľa alebo iných tretích osôb. Reklamné oznámenia (logá, videá, obrázky) sa uverejňujú na základe zmluvy samostatne uzatvorenej s Prevádzkovateľom.
 5. - opatrovanie seniorov a ZŤP,
  - opatrovanie detí,
  - doučovanie,
  - pomoc v domácnosti,
  - stráženie zvierat,
  - špecializované profesie.

 6. Služby a cena
   
  1. Vytvorenie registračného účtu na webstránke https://www.fermeria.sk je pre Používateľov bezplatné. Používatelia majú prístup k svojmu účtu, môžu vytvárať Profily alebo Inzeráty, kontaktovať iného Používateľa a využívať všetky aktuálne dostupné funkcie webstránky bezplatne len v skúšobnej dobe webstránky do 31.12.2020, pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inú dobu. Po uplynutí uvedenej doby, t.j. od 1.1.2021 sú služby Prevádzkovateľa dostupné pre Používateľov len za odplatu.
  2. Prevádzkovateľ prostredníctvom webstránky https://www.fermeria.sk poskytuje nasledovné Služby pre Používateľov:
   Inzerent môže vytvárať inzerát/y, môže kontaktovať Opatrovateľa/ľov priamo, s prístupom platným na určený počet dní,
   Inzerent môže topovať inzerát/y, platnosť topovaného inzerátu závisí od typu topovania,
   • Opatrovateľ môže vytvárať profil, môže kontaktovať Inzerenta/tov priamo, s prístupom platným na určený počet dní,
   • Opatrovateľ môže topovať profil, platnosť topovania profilu závisí od typu topovania.

   Topovanie inzerátov a profilov opatrovateľov bude spoplatnené podľa Cenníka platného od dátumu určeného Prevádzkovateľom.
   Doba prístupu pre Používateľa začne plynúť od momentu prvého schválenia Profilu alebo Inzerátu Administrátorom. Ďalšie schválenia Administrátorom nemenia plynutie doby prístupu.
  3. Spôsob platby bude doplnený po spoplatnení služieb počnúc 1.10.2020.
  4. Na webstránke je určený rozsah a obsah poskytovaných služieb. Používateľ môže kontaktovať prevádzkovateľa a požiadať o bližšie vysvetlenie rozsahu a obsahu služieb. Cena za služby a poplatky, ktoré účtuje prevádzkovateľ, sú účtované samostatne a ich výška je uvedená na webstránke v Cenníku samostatne.
  5. Daňový doklad k objednanej a zaplatenej službe vystaví Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
  6. Zmluvný vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom vzniká dokončením registrácie na webstránke Prevádzkovateľa. Počnúc 1.10.2020 sa zmluva uzatvára na dobu určitú v trvaní registrácie alebo objednanej Služby v zmysle platného Cenníka.
 7. V prípade vady poskytovaných služieb môže Používateľ reklamovať u Prevádzkovateľa vadu služby bezodkladne po zistení vady. Prevádzkovateľ preverí uvedené skutočnosti a bezodkladne oznámi Používateľovi svoje zistenia a spôsob nápravy vady. Reklamačný poriadok bude uvedený samostatne na webstránke https://www.fermeria.sk.
 8. Ukončiť zmluvný vzťah môže Prevádzkovateľ alebo Používateľ:
  1. Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy (a zrušiť registračný účet) z dôvodu:
   • ak Používateľ uvedie nepravdivé informácie,
   • ak Používateľ poruší zmluvné povinnosti závažným spôsobom,
   • ak Používateľ komunikuje s ostatnými Používateľmi hanlivým alebo iným nevhodným správaním,
  2. Používateľ môže odstúpiť od zmluvy (a žiadať zrušiť registračný účet) z dôvodu:
   • ak Prevádzkovateľ uvedie nepravdivé informácie,
   • ak Prevádzkovateľ poruší zmluvné povinnosti závažným spôsobom,
 9. Používateľ nesmie poškodzovať meno Prevádzkovateľa, šíriť nepravdivé a skreslené informácie tretím osobám, a nesmie vyvíjať činnosť, aby akýmkoľvek spôsobom poškodil Prevádzkovateľa.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať časovo a obsahovo vymedzené „akcie“ pre nových Používateľov, ale aj už pre existujúcich Používateľov. Prevádzkovateľ určuje termín začatia a ukončenia akcie. Podmienky akcie Prevádzkovateľ včas zverejňuje na svojej webstránke. Používateľ nemá právo si nárokovať akciu, v prípade, že nesplní podmienky požadované prevádzkovateľom na získanie týchto akcií.
 11. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia týchto VOP, najmä zaväzuje sa zaplatiť riadne a včas odplatu za služby podľa cenníka a týchto VOP.
 12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že nebude používať osobné údaje, získané pri poskytovaní služieb Používateľom, na iné účely ako v súvislosti so svojou činnosťou a s plnením zmluvných povinností.
 13. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Základné zásady ochrany osobných údajov Používateľov webstránky a informácie o ich právach sú uvedené na webstránke v samostatnom dokumente Pravidlá spracúvania osobných údajov.
 14. Prevádzkovateľ vydáva tieto VOP, ktoré sú záväzné pre všetkých Používateľov  webstránky https://www.fermeria.sk. a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami Smerníc Európskej únie a príslušných zákonov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto VOP. Vydaním nových VOP alebo zmenou VOP Prevádzkovateľom strácajú staré VOP platnosť dňom uverejnenia nových VOP alebo zmien VOP na webstránke.
 15. Pri používaní webstránky sa očakáva znalosť technických možností internetu a všeobecná zručnosť všetkých používateľov webstránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto webstránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením na portál.
 16. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 22.augusta 2018.
   
 17. Zmena a aktualizácia dokumentu bola vykonaná k 01.06.2020
   

prevádzkovateľ AT personalistika s.r.o.
Anton Tekely, konateľ