Všeobecné obchodné podmienky

webového portálu www.fermeria.sk

1. Obchodná spoločnosť AT personalistika s.r.o. IČO: 46 788 425, so sídlom Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 26424/P (ďalej ako „prevádzkovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktorými upravuje práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a tretími osobami (klientmi, resp. ďalšími subjektmi) – používateľmi webstránky https://www.fermeria.sk. Prevádzkovateľ je v zmysle predmetu podnikania oprávnený vykonávať sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb.

2. Prevádzkovateľ v nasledujúcich ustanoveniach týchto VOP vymedzuje účel, spôsob použitia a základné podmienky zmluvného vzťahu pre používateľov webstránky. Iný účel vstupu a použitia webstránky https://www.fermeria.sk ako je uvedený v týchto VOP sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené použitím webstránky na iný účel ako je vymedzený v týchto VOP. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody a ujmy spôsobené tretími osobami, na ktoré používatelia získali kontakt prostredníctvom prevádzkovanej webstránky.

3. Webstránka https://www.fermeria.sk je voľne prístupná používateľom, ktorí po svojom zaregistrovaní môžu prostredníctvom webstránky hľadať osobu, ktorá bude opatrovať seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo deti v domácnosti, doučovať alebo poskytovať pomoc v domácnosti („Hľadám pomocníka - som inzerent”) alebo prostredníctvom webstránky ponúkať svoju činnosť, že bude opatrovať seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo deti v domácnosti, doučovať vyučovací predmet, cudzí jazyk alebo hru na hudobný nástroj, alebo poskytovať pomoc v domácnosti („Hľadám prácu - som pomocník”)  (v texte ako „Používateľ, Používatelia”). V prípade využitia možnosti expresnej ponuky nie je potrebná registrácia používateľa, ak je služba expresnej ponuky dostupná.

4. Administrátorom webstránky https://www.fermeria.sk je prevádzkovateľ AT Personalistika s.r.o. (v texte ďalej ako „Administrátor”).

5. Registrácia a používanie služieb webstránky

Prostredníctvom tejto webstránky https://www.fermeria.sk môže osoba prejaviť záujem o služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webstránky, vykonaním registrácie na tejto webstránke. Registráciu môže vykonať cez Facebook, cez Gmail alebo e-mailom. Pri registrácii e-mailom, po potvrdení cez autorizačný link, používateľ obdrží e-mail o dokončení registrácie. V prípade registrácie cez Facebook alebo Gmail, používa registrujúci svoj účet zriadený cez Facebook alebo Gmail na prístup na stránku prevádzkovateľa. Následne si Používateľ vyplní svoje údaje - ako meno, priezvisko, pohlavie, mesiac a rok narodenia, telefónne číslo, fotografiu a vytvorí si účet. Používateľ si potom môže vybrať typ Profilu a inzerátu (v texte ako „Kategória”) hlavne v týchto oblastiach: opatrovanie seniorov, opatrovanie detí, doučovanie, pomoc v domácnosti, špecializované profesie, starostlivosť o zvieratá .

5.1.  Používateľ, ktorý sa zaregistruje, môže služby webstránky bezplatne využívať obmedzene - môže kontaktovať preddefinovanou správou iných používateľov alebo môže využívať neobmedzené služby webstránky (kontaktovať používateľov neobmedzene) za odplatu (členstvo na dobu určitú) - pozri cenník.

5.2. Používateľ sa na webstránke registruje vyplnením e-mailu a zvoleného hesla, a zaškrtnutím, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čo potvrdí kliknutím na políčko - Zaregistrujte sa. Ďalší postup sa líši podľa oblasti záujmu Používateľa. Dokončením registrácie si Používateľ vytvorí svoj registračný účet, ktorý je chránený prihlasovacím menom a heslom. Používateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím.

5.3. Vytvorenie profilu

V prípade ak si Používateľ vytvára Profil po vykonaní registrácie a vytvorení účtu, Používateľ vyplní svoje údaje v kategórii, ktorú si zvolil. Vyplní ďalšie svoje údaje súvisiace so zvoleným typom Profilu a inzerátu, ktorý chce na stránke zadať ( napr. kvalifikácia, frekvencia činnosti, prax, vzdelanie, kurzy a certifikáty, vodičský preukaz, požadovaná odplata, počet osôb, fajčenie, a ďalšie nepovinné údaje). Zároveň Používateľ rozhodne, či má záujem o agentúrne ponuky, ak má záujem zaškrtne vyznačené miesto. Vyplnené údaje sa uložia v databáze aplikácie Fermeria.sk, s čím používateľ súhlasí ich vyplnením. Používateľ môže uvedené údaje kedykoľvek zmeniť.

5.4. Používateľ, ktorý sa registroval (zobrazila sa mu stránka s potvrdením o dokončení registrácie), sa môže prihlásiť kliknutím na odkaz „Prihlásiť sa” v hlavnom menu webovej stránky, vyplnením prihlasovacieho mena (totožné s e-mailovou adresou používateľa) a hesla, príp. prostredníctvom Facebook alebo Gmail. Prihlásený používateľ má k dispozícii stránky: Môj profil, Moje inzeráty, Osobné údaje, Hodnotenia, Inbox.

5.5. Používateľ môže bez obmedzenia upravovať údaje uvedené v profile, opätovným vyplnením formuláru. Jeden Používateľ môže mať vytvorených viac profilov podľa balíka, ktorého služby využíva.

5.6. Zverejnenie profilu

a) Vyplnený profil Používateľa je po prvom jeho uložení automaticky zaradený na schválenie Administrátorom. Administrátor môže zamietnuť zobrazenie profilu, o čom je Používateľ informovaný e-mailom s odkazom na úpravu profilu (dôvodu zamietnutia). Ak Administrátor profil Používateľa schváli, je tento Profil zverejnený a na webstránke viditeľný pre tretie osoby a prihlásených Používateľov. 

b) Každá zmena Profilu Používateľa automaticky zastaví jeho zobrazovanie a podmienkou pre ďalšie zobrazenie je schválenie upraveného Profilu Administrátorom.

c)  Ak bol Profil schválený Administrátorom, Používateľ môže kedykoľvek pozastaviť a následne obnoviť zobrazovanie svojho Profilu. V prípade ak už ponúkaná činnosť nie je aktuálna, Používateľ ukončí zverejnenie svojho Profilu.

d) Ak Používateľ nie je na webstránke aktívny, to znamená, že ak sa na webstránku neprihlási, je jeho profil pozastavený 180-tym dňom od posledného prihlásenia na webstránku. Používateľ bude vždy upozornený opakovanou správou pred pozastavením platnosti profilu. Aj po pozastavení profilu sa používateľ môže prihlásiť na webstránku a znovu aktivovať svoj profil. Uvedeným postupom Administrátor predchádza zverejňovaniu neaktuálnych profilov.

e) Zvýhodnenie zobrazenia Profilu - Profily Používateľov sú vo výpise zoradené podľa času zverejnenia. Používateľ môže za poplatok zvýhodniť zobrazovanie svojho Profilu - zobrazí sa prednostne, cez službu TOPOVANIE. Zvýhodnené Profily sú zoradené podľa času zakúpenia zvýhodnenia. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné od 1.6.2024, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom určený iný termín.

5.7. Vytvorenie inzerátu

Prihlásený Používateľ môže vytvoriť na webstránke inzerát otvorením odkazu Moje inzeráty v hlavnom menu, ak vytvára prvý inzerát, zobrazí sa mu stránka s výzvou - odkazom na formulár vytvorenia inzerátu. Ak už Používateľ inzerát mal vytvorený, môže pridať ďalší inzerát kliknutím na príslušné tlačidlo na stránke Moje inzeráty. Používateľ vyplní formulár inzerátu (všetky povinné údaje a doplnkové údaje ) a inzerát uloží kliknutím na príslušné tlačidlo. Používateľ môže upravovať údaje uvedené v inzeráte vyplnením formuláru. Jeden Používateľ - Inzerent môže vytvoriť a zverejniť taký počet inzerátov ako mu to umožňuje typ balíka (členstva), v ktorom služby využíva.

5.8. Zverejnenie inzerátu

a) Vyplnený inzerát Používateľa je po prvom jeho uložení automaticky zaradený na schválenie Administrátorom. Administrátor môže zamietnuť zobrazenie inzerátu, o čom je Používateľ informovaný e-mailom s odkazom na úpravu inzerátu (dôvodu zamietnutia). Ak Administrátor inzerát Používateľa schváli, je tento Inzerát zverejnený a na webstránke viditeľný pre tretie osoby a prihlásených Používateľov.

b) Každá zmena Inzerátu Používateľa automaticky zastaví jeho zobrazovanie a podmienkou pre ďalšie zobrazenie je schválenie upraveného Inzerátu Administrátorom.

c) Ak bol Inzerát schválený Administrátorom, Používateľ môže kedykoľvek pozastaviť a následne obnoviť zobrazovanie svojho Inzerátu. V prípade ak už požadované opatrovanie nie je aktuálne, Používateľ ukončí zverejnenie svojho Inzerátu.

d) Inzerát platí 30 dní od jeho schválenia. Zmena znenia inzerátu však nepredlžuje platnosť inzerátu. Po uplynutí 30 dní je zobrazovanie inzerátu pozastavené, na čo bude používateľ vždy upozornený správou tri dni pred uplynutím platnosti inzerátu. Používateľ môže predĺžiť platnosť inzerátu znovu na 30 dní, čím sa inzerát pri zobrazovaní považuje za nový inzerát s poradím podľa dátumu predĺženia. Uvedeným postupom Administrátor predchádza zverejňovaniu neaktuálnych inzerátov.

e) Zvýhodnenie zobrazenia Inzerátu - Inzeráty Používateľov sú vo výpise zoradené podľa času zverejnenia. Používateľ môže za poplatok zvýhodniť zobrazovanie svojho Inzerátu - zobrazí sa prednostne, cez službu TOPOVANIE. Zvýhodnené Inzeráty sú zoradené podľa času zakúpenia zvýhodnenia. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné od 1.6.2024, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom určený iný termín.
 

5.9. Expresná ponuka

Prostredníctvom tejto webstránky https://www.fermeria.sk môže zverejniť svoju ponuku v určenej oblasti činností aj Používateľ, ktorý nevykonal registráciu na uvedenej webstránke, výlučne však prostredníctvom na to určeného formuláru - Expresná ponuka. V rámci pridania Expresnej ponuky uvedie Používateľ názov inzerátu, lokalitu služieb, ponúkanú odmenu, opis činnosti, ktorú hľadá alebo poskytuje, svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Používateľ je povinný oboznámiť sa s pravidlami spracovania osobných údajov, oboznámiť sa a prejaviť súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami, pred dokončením a uložením inzerátu Expresnej ponuky. Expresná ponuka po jej schválení administrátorom je zverejnená na webstránke pod zadaným názvom, lokalitou a krstným menom Používateľa, ktorý ju pridal. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné od spustenia tejto služby.

5.10. Hodnotenie a reklamácia hodnotenia

Možnosť hodnotiť a reklamovať hodnotenia bude pre Používateľov dostupné od 1.3.2022, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom určený iný termín.

a) Používateľ má právo na webstránke https://www.fermeria.sk prideliť hodnotenie používateľovi, ktorý mu poskytol služby alebo s ktorým komunikoval. Hodnotenie má formu čísla 0 až 5 (0 najhoršie hodnotenie - 5 najlepšie hodnotenie), zobrazené v grafickej forme (symboly hviezdičiek) a slovnú formu (slovné prívlastky z ponuky prívlastkov alebo napísanie ľubovoľného iného prívlastku). Udelené hodnotenie je viditeľné v profile hodnoteného Používateľa, na webstránke https://www.fermeria.sk, aj pre neprihlásených používateľov.

b) Používateľ, ktorý nesúhlasí s udeleným slovným hodnotením Používateľa alebo sa cíti byť slovným hodnotením dotknutý na svojich právach, má právo hodnotenie nahlásiť: kliknutím na príslušný odkaz v zozname hodnotení (po prihlásení stránka Moje hodnotenia). Nahlásené hodnotenie sa ďalej zobrazuje. Administrátor má právo hodnotenie upraviť alebo odstrániť podľa zistených skutočností a svojho uváženia, ak má za to, že je slovné hodnotenie nevhodné alebo sa môže dotknúť práv používateľa, ale nie je povinný vyhovieť požiadavke Používateľa. Administrátor vždy zo slovného hodnotenia vymaže osobné údaje a hanlivé výrazy.
 

5.11. Komunikácia medzi Používateľmi

Ak má Používateľ záujem priamo kontaktovať iného Používateľa, musí byť prihlásený a kliknutím na tlačidlo v Profile Používateľa alebo inzeráte Používateľa, dôjde k zobrazeniu kontaktného formulára v pop-up prvku. Používateľ bez zaplateného členstva môže na profily reagovať zaslaním bezplatnej univerzálnej správy prostredníctvom vnútornej pošty webstránky a v prípade záujmu mu kontaktovaný používateľ s profilom môže odpovedať preddefinovanou správou. Následne pre vzájomné kontaktovanie sa komunikujúcich používateľov je potrebné zakúpenie balíka (členstva) používateľom ponúkajúcim prácu na webstránke. Používateľ (ponúkajúci prácu) s plateným členstvom môže kontaktovať používateľov - záujemcov o prácu, ktorí reagovali na inzerát, formou plne otvorenej komunikácie, a to správami vo vnútornej pošte webstránky (in-box), alebo telefonicky za predpokladu, že používateľ má zverejnené telefónne číslo. Používateľ vyplní svoju správu pre druhého Používateľa a klikne na tlačidlo „Odoslať správu”, čím Používateľ súhlasí so zaslaním svojich kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mail) druhému Používateľovi. Správa sa zobrazí na stránke Používateľa „Inbox” v rámci jednej konverzácie a Používateľ v rámci konverzácie vidí kontaktné údaje. Ak oslovený Používateľ, ktorému je správa adresovaná, reaguje na danú správu, správa sa zobrazuje v rámci jednej konverzácie na stránke prvého Používateľa „Inbox”. V konverzácii oslovený Používateľ zároveň vidí kontaktné údaje prvého Používateľa. V konverzácii medzi Používateľmi je zachytená celá história správ.

Používateľ má možnosť od 01.03.2022 uložiť si profily používateľov alebo inzeráty, ktoré ho zaujímajú, v kategórii oblúbené alebo uložiť si svoje vyhľadávanie.

Pri základnom bezplatnom využívaní služieb pre fyzické osoby je obmedzenie, že Používateľ môže kontaktovať iných používateľov webstránky len preddefinovanou správou bez zistenia iných kontaktných údajov tohto používateľa.

5.12. Telefonická komunikácia

Možnosť telefonického kontaktovania medzi Používateľmi je dostupná od 01.03.2022, za predpokladu, že Používateľ má vo svojom profile zadané telefónne číslo a Používateľ (ponúkajúci prácu) má v danom čase zaplatené členstvo na webstránke.

5.13. Používateľ zodpovedá za obsah ním zverejneného textu, fotografií alebo grafických obrázkov a je povinný zabezpečiť, aby obsah jeho Profilu alebo Inzerátu bol v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito VOP:

     ◦ Používateľ môže zverejňovať Profil alebo Inzerciu výlučne v oblasti opatrovania seniorov, ZŤP alebo detí a nesmie v Profile alebo Inzercii 
ponúkať  iné produkty alebo služby, ani uvádzať akékoľvek reklamné a propagačné informácie, alebo informácie v rozpore s dobrými mravmi,

     ◦  Používateľ nesmie zasahovať do práv iných osôb, znevažovať ich dobré meno ani poškodzovať ich práva,

    ◦  Používateľ nesmie v texte Profilu alebo Inzerátu zverejňovať svoje osobné údaje (napr. presnú adresu bydliska, telefónne číslo, mailovú adresu, dátum narodenia, rodné číslo), Prevádzkovateľ má právo tieto údaje z Inzerátu vymazať alebo takýto Inzerát nezverejniť. Kontaktné údaje Používateľ uvádza len v na to určenej časti. Svoju fotografiu zverejňuje Používateľ sám svojím úkonom.

5.14. Používateľ sa môže z webstránky odhlásiť, po prihlásení môže ďalej pokračovať v používaní svojho registračného účtu a služieb Prevádzkovateľa. Ak sa chce Používateľ trvale odhlásiť - zrušiť svoj registračný účet na webstránke https://www.fermeria.sk, zašle svoju požiadavku na zrušenie Prevádzkovateľovi e-mailom alebo písomne. Administrátor požiadavku spracuje do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti a o zrušení účtu informuje Používateľa.

5.15. Používateľ má zodpovednosť za nepravdivo uvedené údaje (najmä zamlčanie dôležitej informácie, pozmenenie osobných údajov, adresy miesta výkonu činnosti, a iné). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody na zdraví či majetku, spôsobené nepravdivými údajmi uvedenými Používateľmi v nimi vytvorených Profiloch alebo Inzerátoch.

5.16. Používatelia webstránky https://www.fermeria.sk akceptujú, že na uvedenej webstránke, môžu byť umiestnené viditeľné logá alebo reklamné oznámenia Prevádzkovateľa alebo iných tretích osôb. Reklamné oznámenia (logá, videá, obrázky) sa uverejňujú na základe zmluvy samostatne uzatvorenej s Prevádzkovateľom.

6. Služby a cena

6.1. Vytvorenie registračného účtu na webstránke https://www.fermeria.sk je pre Používateľov bezplatné. Používatelia majú prístup k svojmu účtu, môžu vytvárať Profily alebo Inzeráty, kontaktovať iného Používateľa a využívať všetky aktuálne dostupné funkcie webstránky v rozsahu typu balíka, ktorý využívajú podľa Cenníka platného od 1.3.2022. Aktuálny Cenník je prístupný tu.

6.2. Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné odplatné Služby pre Používateľov:

- kontaktovať sa neobmedzene a priamo s prístupom platným na určený počet dní, topovať inzerát/y, platnosť topovaného inzerátu závisí od typu topovania,

- topovať profil, platnosť topovania profilu závisí od typu topovania.

Doba platnosti Profilu alebo Inzerátu pre Používateľa začne plynúť od momentu prvého schválenia Profilu alebo Inzerátu Administrátorom.

6.3. SLUŽBY PRE POUŽÍVATEĽOV - TYPY

Služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webstránky sú rozdelené osobitne pre fyzické osoby nepodnikateľov a osobitne pre podnikateľské subjekty (samostatne zárobkovo činné osoby, obchodné spoločnosti a iné právnické osoby). Služby sú ďalej rozdelené do niekoľkých typov - „balíkov” podľa obsahu služieb a ich ceny.

Po objednaní služby príde Používateľovi potvrdenie o objednávke a o aktivácii služby. Pred ukončením trvania služby zašle Prevádzkovateľ Používateľovi informáciu o dátume ukončenia poskytovania služby.

6.3.1. Fyzické osoby môžu využiť balík služieb :

- základné bezplatné využívanie služieb s obmedzeným kontaktom iných používateľov - predvolená správa, vytvorenie 1 profilu a 1 inzerátu pre každú kategóriu, s možnosťou doplatenia určitých služieb,

- PREMIUM - odplatné využívanie služieb po určitú dobu (napr. 7, 14 alebo 30 dní) - neobmedzené kontaktovanie užívateľov, vytvorenie 1 profilu a 1 inzerátu pre každú kategóriu, s možnosťou doplatenia určitých služieb.

Ak si registrovaná fyzická osoba zaplatí služby balíka PREMIUM, po uplynutí doby plateného balíka táto fyzická osoba pokračuje automaticky v bezplatnom (obmedzenom) využívaní služieb webstránky.

Fyzické osoby si môžu doplatiť tieto služby:

- TOPOVANIE - odplatná služba výhodnejšieho zverejnenia inzerátu alebo profilu. Inzeráty alebo profily sú zverejňované podľa dátumu ich pridania. V prípade služby topovania je inzerát alebo profil používateľa po určenú dobu (30 dní) uvádzaný pri vyhľadávaní inými používateľmi webstránky na prvej resp. na domovskej stránke v rotácii podľa celkového počtu topovaných inzerátov. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné od 1.6.2024, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom určený iný termín.

- ODPORUČENIE - služba „Odporučte mi opatrovateľku” zahŕňa výber a odporučenia troch používateľov webstránky, ktorí spĺňajú všetky alebo čo najviac kritérií zadaných používateľom, ktorý hľadá služby opatrovateľa/ky, výber a odporučenie vykoná prevádzkovateľ v určenej lehote od zaplatenia za službu. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné od spustenia tejto služby Prevádzkovateľom.

Presnejšia špecifikácia služieb jednotlivého balíka (členstva) pre fyzické osoby a ceny služieb sú uvedené v cenníku služieb - dostupné tu.

 

6.3.2. Podnikateľské a ostatné subjekty môžu využiť „balíky”:

-  odplatne s neobmedzeným počtom kontaktovania používateľov a zverejňovania inzerátov s rozdelením podľa doby trvania služby 6 mesiacov a 12 mesiacov, s možnosťou doplatenia ďalších služieb.

Súčasťou služby pre podnikateľské a ostatné subjekty je neobmedzené zverejňovanie inzerátov, zverejnenie profilu subjektu, neobmedzené kontaktovanie používateľov, možnosť hodnotenia používateľov, notifikácie e-mailom o vyhovujúcich profiloch používateľov, notifikácie e-mailom o prijatých správach alebo profiloch od používateľov, archív správ, prezentácia formou bannera medzi profilmi a prezentácia firmy na indexe webu. Banner na prezentáciu medzi profilmi zahŕňa vytvorenie reklamného bannera - textové a grafické spracovanie. V prípade platených obrázkov, grafík či videí budú tieto položky fakturované samostatne. Prezentácia používateľa na Indexe webu znamená, že názov a logo používateľa bude prezentované na Indexe (hlavnej stránke) webstránky.

Presnejšia špecifikácia služieb jednotlivého balíka (členstva) pre podnikateľské a ostatné subjekty a ceny služieb sú uvedené v cenníku služieb - dostupné tu.

 

Podnikateľské a ostatné subjekty si môžu doplatiť túto službu:

- TOPOVANIE - odplatná služba výhodnejšieho zverejnenia inzerátu alebo profilu. Inzeráty alebo profily sú zverejňované podľa dátumu ich pridania. V prípade služby topovania je inzerát alebo profil používateľa po určenú dobu (30 dní) uvádzaný pri vyhľadavaní inými používateľmi webstránky na prvej resp. na domovskej stránke v rotácii podľa celkového počtu topovaných inzerátov. Používanie tejto služby bude pre Používateľov dostupné od 1.6.2024, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom určený iný termín.

Podnikateľské a ostatné subjekty si môžu doplatiť tieto služby po dohode s Prevádzkovateľom:

a)  Výroba bannera na prezentáciu medzi profilmi podľa požiadavky používateľa:  

Prevádzkovateľ vytvorí reklamný banner na stránke Facebook podľa pokynov Používateľa ako objednávateľa v dohodnutej lehote. V prípade platených obrázkov, grafík či videí budú tieto položky fakturované samostatne.

b)  Neplatený status na Facebooku na podporu inzerátov podľa požiadavky používateľa:

Vytvorenie statusu na stránke Facebook na podporu inzerátov. Ide o automatické generovanie pracovných ponúk formou neplateného statusu na Facebooku.

c)  Platený status na Facebooku na podporu inzerátov :

Vytvorenie statusu na stránke Facebook na podporu inzerátov, vykoná prevádzkovateľ v dohodnutej lehote, za odplatu 25% z celkového denného rozpočtu na reklamu bez DPH (napr. ak klient bude chcieť status alebo reklamu na Facebooku za 1000 eur, odmena činí 250 eur a vyfakturuje sa 1250 eur). Klientovi budú dodané všetky výkazy, ktoré s tým súvisia - štatistiky o dosahu príspevku, štatistiky o vyčerpanom rozpočte na FB príspevok.

d)  Platená reklama na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)

Vytvorenie platenej reklamy na stránke Facebook, vykoná prevádzkovateľ v dohodnutej lehote podľa pokynov Používateľa ako objednávateľa, za odplatu 25% z celkového denného rozpočtu na reklamu bez DPH. Klientovi budú dodané všetky výkazy, ktoré s tým súvisia - štatistiky o dosahu príspevku, štatistiky o vyčerpanom rozpočte na FB príspevok.

e) Výroba reklamného bannera na sociálnej sieti :

Používateľ si môže u Prevádzkovateľa objednať výrobu reklamného bannera na sociálnej sieti. Platené obrázky alebo grafika budú účtované zvlášť.

6.4.  Spôsob platby pre fyzické osoby:

- platobnou kartou (cardPay),

- platba SMS správou (je účtovaný poplatok za tento spôsob platby, ak je dostupná).

Spôsob platby pre podnikateľské a ostatné osoby:               

- platobnou kartou (cardPay),

- na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom (je účtovaný poplatok 5,00 Eur za tento spôsob platby).

Pri platbe platobnou kartou, platia všeobecné podmienky spoločnosti Tatra banka, a.s. ktoré sú bankou stanovené pre daný spôsob platby - znenie nájdete tu. Pri platbe cez SMS správu platia všeobecné podmienky operátora, ktorý zabezpečuje tento spôsob platby - znenie nájdete tu. Splatnosť platby je deň urobenia objednávky (okrem platby na základe faktúry).

6.5. Na webstránke je určený rozsah a obsah poskytovaných služieb. Používateľ môže kontaktovať prevádzkovateľa a požiadať o bližšie vysvetlenie rozsahu a obsahu služieb. Cena za služby a poplatky, ktoré účtuje prevádzkovateľ, sú účtované samostatne a ich výška je uvedená na webstránke v Cenníku samostatne.

6.6. Daňový doklad k objednanej a zaplatenej službe vystaví Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6.7. Zmluvný vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom vzniká dokončením registrácie na webstránke Prevádzkovateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní registrácie alebo objednanej Služby v zmysle platného Cenníka.

7.  V prípade vady poskytovaných služieb môže Používateľ reklamovať u Prevádzkovateľa vadu služby bezodkladne po zistení vady. Používateľ musí reklamáciu zaslať Prevádzkovateľovi písomne na emailovú adresu Prevádzkovateľa fermeria@fermeria.sk alebo na jeho adresu sídla Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou. Prevádzkovateľ preverí uvedené skutočnosti a bezodkladne oznámi Používateľovi svoje zistenia a spôsob nápravy vady, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie Používateľa. Prevádzkovateľ postupuje pri reklamácii podľa platného právneho poriadku.

8.  Ukončenie zmluvného vzťahu :

- uplynutím doby využívanej služby,

- dohodou Používateľa a Prevádzkovateľa,

Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy (a zrušiť registračný účet) z dôvodu:

a) ak Používateľ uvedie nepravdivé informácie,

b) ak Používateľ poruší zmluvné povinnosti závažným spôsobom,

c) ak Používateľ komunikuje s ostatnými Používateľmi hanlivým alebo iným nevhodným spôsobom,

Používateľ môže odstúpiť od zmluvy (a žiadať zrušiť registračný účet) z dôvodu:

d) ak Prevádzkovateľ uvedie nepravdivé informácie,

e) ak Prevádzkovateľ poruší zmluvné povinnosti závažným spôsobom.

9. Používateľ nesmie poškodzovať meno Prevádzkovateľa, šíriť nepravdivé a skreslené informácie tretím osobám, a nesmie vyvíjať činnosť, aby akýmkoľvek spôsobom poškodil Prevádzkovateľa.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať časovo a obsahovo vymedzené „akcie“ pre nových Používateľov alebo pre existujúcich Používateľov. Prevádzkovateľ určuje termín začatia a ukončenia akcie. Podmienky akcie Prevádzkovateľ včas zverejňuje na svojej webstránke. Používateľ nemá právo si nárokovať akciu, v prípade, že nesplní podmienky požadované prevádzkovateľom na získanie týchto akcií.

11. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia týchto VOP, najmä zaväzuje sa zaplatiť riadne a včas odplatu za služby podľa cenníka a týchto VOP.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že nebude používať osobné údaje, získané pri poskytovaní služieb Používateľom, na iné účely ako v súvislosti so svojou činnosťou a s plnením zmluvných povinností.

13. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Základné zásady ochrany osobných údajov Používateľov webstránky a informácie o ich právach sú uvedené na webstránke v samostatnom dokumente Pravidlá spracúvania osobných údajov.

14. Zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Používateľom a Prevádzkovateľom pri prevádzkovaní a používaní uvedenej webstránky sa spravujú právom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vydáva tieto VOP, ktoré sú záväzné pre všetkých Používateľov webstránky https://www.fermeria.sk a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami Smerníc Európskej únie a príslušných zákonov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto VOP. Vydaním nových VOP alebo zmenou VOP Prevádzkovateľom strácajú staré VOP platnosť dňom uverejnenia nových VOP alebo zmien VOP na webstránke.

15. Prevádzkovateľ týmto informuje spotrebiteľov, že majú právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo využíva služby súkromne, nie obchodne. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, SR, IČO: 17 33 19 27. Ostatnými orgánmi alternatívneho riešenia sporov podľa zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

16. Pri používaní webstránky sa očakáva znalosť technických možností internetu a všeobecná zručnosť všetkých používateľov webstránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto webstránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením na portál.

17.  Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 1. marca 2022.

 

Prevádzkovateľ AT personalistika s.r.o.

Anton Tekely, konateľ