Ako sa stať opatrovateľkou/opatrovateľom?

Ako sa stať opatrovateľkou/opatrovateľom?

 Opatrovateľstvo sa legislatívne radí k sociálnym službám. Praktický výkon opatrovateľskej služby však zasahuje aj do zdravotníckej starostlivosti, keďže opatrovanie je súčasťou ošetrovateľského procesu. Opatrovatelia sa podieľajú na jeho realizácii zabezpečovaním základných bio-psycho-sociálnych potrieb klienta.

Opatrovateľská služba je poskytovaná osobe odkázanej na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, pri starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách ako je napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, či vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach a pod. Pod takýmito osobami rozumieme ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, ako aj ľudí v dôchodkovom veku. 

Ak sa chcete stať opatrovateľkou na vyššie uvedený účel, musíte spĺňať isté legislatívne požiadavky.

Sú nimi zdravotnícke vzdelanie alebo vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo absolvovanie kurzu opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín.

Najčastejšie sa v praxi stretávame s opatrovateľkami a opatrovateľmi – absolventmi posledne uvedeného kurzu. Takýto kurz je možné absolvovať v inštitúciách, ktoré na jeho realizáciu majú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydanú akreditáciu. Pre jeho absolvovanie postačuje základné vzdelanie. Vždy sa presvedčte, či inštitúcia, ktorá predmetný kurz ponúka, má platnú akreditáciu. Zoznam subjektov s platne vydanou akreditáciou s uvedením doby platnosti (keďže je časovo obmedzená), nájdete na webovej stránke príslušného ministerstva (v časti akreditácie pre sociálne služby). Po absolvovaní kurzu opatrovania môžete pracovať ako kvalifikovaní opatrovatelia v domácom prostredí klienta (na Slovenku aj v zahraničí), alebo v zariadeniach sociálnych služieb ako sú zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a pod.

Pre opatrovateľky detí do 3 rokov, prípadne detí do 6 rokov, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, sú určené kurzy opatrovania detí. Realizujú sa rovnako na základe akreditácie MPSVaR v rozsahu min. 220 vyučovacích hodín. Podmienkou ich absolvovania je úplné stredoškolské vzdelanie (maturita), alebo úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na starostlivosť o deti.

     Ak by ste sa chceli stať opatrovateľkou detí, pričom účelom opatrovania nie je starostlivosť ako ju popisujeme vyššie, ale jedná sa skôr o službu typu au-pair, uvedené kvalifikačné požiadavky nie sú pre Vás záväzné. Skôr je výhodou (často však nie podmienkou) pedagogické vzdelanie. Ak by ste sa starali o dieťa s nejakou vývinovou poruchou, s poruchami učenia či správania, iste bude rodičmi vítané aj špeciálnopedagogické, liečebnopedagogické vzdelanie či vzdelanie v odbore pedagogická psychológia. Rovnako je pre všetky opatrovateľky vhodné absolvovanie kurzu prvej pomoci (držiteľky a držitelia vodičských preukazov ho absolvovali v autoškole). Iste každý rodič uvíta takú opatrovateľku, ktorá v prípade potreby dokáže zachrániť život dieťaťa či predísť vážnemu poškodeniu jeho zdravia. Samozrejme, ak by medzi povinnosti opatrovateľky detí patrila aj príprava na vyučovanie či doučovanie z určitého predmetu, vhodné je pedagogické vzdelanie s príslušnou aprobáciou. 

Každopádne, závisí od rodičov dieťaťa, aké požiadavky na opatrovateľku svojich detí budú klásť. Nemožno vylúčiť, že napr. budúca chemická inžinierka si s ich výchovou vďaka svojej prirodzenej osobnostnej výbave pre splnenie tejto úlohy poradí rovnako dobre ako budúca učiteľka či vychovávateľka. Samozrejme, významným zdrojom skúseností pre opatrovanie detí je predošlá prax v tejto oblasti, profesionálna pedagogická činnosť, ako aj výchova vlastných detí.

 

Na otázku odpovedala: Mgr. Bc. Danka Petrufová – andragogička, pedagogička voľného času, lektorka kurzov opatrovania