Ako vybrať vhodnú opatrovateľku pre svoje deti?

Ako vybrať vhodnú opatrovateľku pre svoje deti?

Kritéria výberu tej správnej osoby, ktorá by sa o naše dieťa/deti mala spolu s nami (ale hlavne v čase našej neprítomnosti) starať, sa budú líšiť v závislosti od toho, čo od opatrovateľky očakávame v čase, kedy nás – rodičov, bude zastupovať. 

Skôr než pristúpime k výberu opatrovateľky by sme si mali ujasniť:

Dôvody, prečo opatrovateľku potrebujeme

Opatrovateľku k svojim deťom rodičia hľadajú z rôznych dôvodov, uvádzame príklady najčastejších:

 • ak je matka po ťažkom tehotenstve, pôrode či v popôrodnej depresii, zameriame sa na výber takej opatrovateľky, ktorá je schopná zabezpečiť nielen starostlivosť o novorodenca, ale aj o matku a plynulý chod domácnosti pre jej ďalších členov,
 • ak potrebujeme dieťa iba strážiť vo večernom čase, keď dieťa nevykonáva žiadne aktivity  (napr. počas jeho spánku), naše požiadavky na schopnosti a zručnosti opatrovateľky nemusia byť vysoké, skôr sa budeme zameriavať na jej bezúhonnosť a schopnosť vytvoriť bezpečné a pokojné prostredie pre dieťa so zabezpečením večernej hygieny a pod.,
 • ak potrebujeme k dieťaťu niekoho, kto by rozvíjal jeho talent, zameriame sa na opatrovateľku, ktorá bude v danej oblasti erudovaná,
 • ak potrebujeme dieťa vyzdvihnúť zo školského zariadenia a dopriať mu aktívny relax, a následne dohliadnuť na prípravu dieťaťa na vyučovanie, budeme hľadať opatrovateľku, ktorá je zdatná nielen fyzicky, ale bude mať aj primerané vedomosti, aby sa s ním mohla učiť, prípadne bude schopná mu pripraviť aj jedlo (olovrant, večeru),
 • ak dieťa trpí nejakým závažnejším ochorením, dozaista sa pri výbere opatrovateľky sústredíme aj na jej vzdelanie (zdravotnícke, špeciálne pedagogické a pod.) a jej skúsenosti v oblasti starostlivosti o choré dieťa/deti.    

Dôvody, pre ktoré sa rozhodujeme zveriť svoje deti do starostlivosti opatrovateľky sú naozaj rôzne, preto aj požiadavky na opatrovateľku budú rôzne a my by sme ich mali vopred dobre zvážiť a mať pritom na zreteli, že opatrovateľka bude na dieťa nielen dohliadať, ale ho aj vychovávať, a preto by mala zdieľať podobné názory a hodnoty ako my .

 1. Osobitosti a špecifiká nášho dieťaťa/detí

Skôr, ako sa rozhodneme prijať k dieťaťu opatrovateľku, by sme mali mať istotu, že je naše dieťa schopné mať cudziu osobu vo svojej blízkosti (napr. ak má dieťa psychické problémy, prekonalo traumatický zážitok a pod.). Vek dieťaťa, jeho mobilita, schopnosti a danosti sú tiež veľmi dôležité pri rozhodovaní sa o výbere opatrovateľky. Pre deti v mladšom veku, ktoré sú pohyblivejšie, je vhodnejšia fyzicky zdatnejšia, a samozrejme, zrelá a psychicky vyrovnaná osoba na opatrovanie, aby zvládala ich mobilitu a uspokojila ich zvedavosť, ale zároveň, aby sa vedela k dieťaťu znížiť, priblížiť a hrať sa s ním. 

 1. Čas, na aký opatrovateľku potrebujeme

Ak máme záujem o celodenné opatrovanie, potrebujeme niekoho, kto dokáže dieťaťu správne rozvrhnúť čas na hranie aj oddych, no bude ho vedieť zapájať do bežných denných domácich aktivít a učiť ho hygienickým návykom, aj správnej životospráve v zmysle našich priorít a denného režimu celej rodiny.   

 1. Hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité 

To, čo je dôležité pre nás – rodičov, chceme, aby bolo vštepované aj našim deťom, a preto by naše hodnoty mali byť podstatné aj pre opatrovateľku našich detí.

 1. Úlohy pre opatrovateľku 

Je si treba jasne vymedziť, ktoré aktivity v starostlivosti o dieťa budeme vyžadovať od opatrovateľky a  ktoré chceme zabezpečovať sami, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a konfliktom, pri ktorých v konečnom dôsledku trpia hlavne deti.

 1. Súhlas ostatných členov rodiny s prijatím opatrovateľky 

Do domácnosti vstúpi niekto cudzí a nový a všetci sa budú musieť naučiť spolu vychádzať, preto je dôležité, aby takéto rozhodnutie nenarušilo vzťahy, ani prirodzený chod domácnosti. V neposlednom rade si musíme ujasniť aj našu vlastnú schopnosť akceptovať cudziu osobu vo svojej domácnosti, či v bezprostrednej blízkosti našich detí.

 1. Naše finančné možnosti na zaplatenie opatrovateľky

 

Výber konkrétnej opatrovateľky si vyžaduje osobné stretnutia:

Prvé stretnutie by bolo vhodné realizovať na neutrálnom mieste, kde je viac ľudí a kde môžeme zobrať aj svoje dieťa/deti (cukráreň, detský park a pod.) a malo by byť viac-menej neformálne. Cieľom tohto stretnutia je zistiť vzájomné sympatie, prioritne medzi dieťaťom a opatrovateľkou, a samozrejme, aj naše vzájomné sympatie s uchádzačkou. Dôležitú úlohu tu zohrávajú naše pozorovacie schopnosti. Pri tomto stretnutí sa snažíme získať si obraz o osobe, ktorej chceme zveriť naše dieťa, ale aj intímnosti rodiny a jej fungovanie. Preto vyhodnocujeme u uchádzačky také črty ako je dochvíľnosť, jej reakcie – pohotovosť, istotu/neistotu, ochotu. Sledujeme, aký je jej kontakt s dieťaťom (verbálny aj neverbálny). Snažíme sa získať informácie o jej vzdelaní, mobilite, zdravotnom stave, ale aj odporúčania od predchádzajúcich zamestnávateľov (prípadne od spoločných známych). Všímame si aj jej korektnosť a lojalitu (či neohovára predošlých zamestnávateľov, alebo rodiny, pre ktoré pracovala predtým, nevynáša informácie o členoch rodiny a pod.). Pýtame sa na jej pracovnú vyťaženosť (stará sa len o naše dieťa, alebo aj o iné deti, študuje, alebo pracuje aj inde, dlho cestuje za prácou a pod.), a tiež, aké sú jej finančné požiadavky za túto prácu.

Prijaté informácie od uchádzačky je vhodné si vždy overiť (totožnosť na základe dokladu totožnosti, referencie u predošlých rodín či zamestnávateľov, u študentov je dobré vypýtať si aj kontakt na ich rodičov a overiť si, či sú stotožnení s výkonom tejto práce ich dieťaťa, prípadne je vhodné vypýtať si aj kontakt na školu, ktorú navštevujú). Počas tohto stretnutia sa zameriavame hlavne na osobný kontakt (verbálny aj neverbálny) dieťaťa a opatrovateľky, na jej reakcie v rôznych situáciách, keď sa dieťa hrá, je, dožaduje sa pozornosti a pod. Rozhovor vedieme na témy, ktoré súvisia so vzťahom k deťom a predošlými skúsenosťami v role opatrovateľky, zameriame sa na jej hodnotový rebríček, koníčky, ambície v živote, prípadne sa snažíme zistiť aj dôvody, pre ktoré chce dotyčná osoba túto činnosť u nás vykonávať a pod.  Môžeme načrtnúť aj naše očakávania od jej pôsobenia v našom rodinnom prostredí.  Sledujeme aj otázky uchádzačky, či sa zaujíma viac o dieťa a aké informácie o ňom získava. Mala by sa pýtať na jeho zdravotný stav, návyky, záľuby, obľúbené jedlá, na reakcie dieťaťa na rôzne podnety a pod., na miesta, ktoré dieťa obľubuje a pod. Stretnutie by sme mali ukončiť nezáväzne, ale určiť jasný (nie dlhý) časový údaj, kedy sa ozveme a dohodneme ďalšie postupy.

Druhé stretnutie si dohodneme, ak sa nám, a hlavne nášmu dieťaťu, „teta“ páči. Stretnutie by už malo prebiehať v našej domácnosti a malo by už mať formálnejší charakter, keďže tu už budeme vystupovať v pozícii zamestnávateľa (naša nadradenosť je do istej miery na mieste). Pri stretnutí na domácej pôde je vhodné, aby boli prítomní všetci členovia domácnosti, ktorí v nej žijú a s ktorými sa bude opatrovateľka denne stretávať (aspoň pri jej uvítaní). Vzájomné  reakcie všetkých členov domácnosti a opatrovateľky sú pre nás veľmi dôležitým ukazovateľom pri rozhodovaní sa o jej pôsobení v našom domove. 

Na tomto stretnutí sa už s kandidátkou rozprávame o konkrétnych podmienkach realizácie opatrovateľskej činnosti u nás doma. Požiadavky a podmienky výkonu práce opatrovateľky by sme mali mať napísané a postupne prejsť položku po položke. Svoje požiadavky, či pripomienky, by mala mať aj adeptka na post opatrovateľky. Po vzájomnej akceptácii obojstranných požiadaviek by sme mali stretnutie ukončiť s uvedením termínu, v ktorom jej dáme odpoveď, ako sme sa rozhodli. Následne by sme sa mali o uchádzačke porozprávať so všetkými členmi domácnosti a spoločne rozhodnúť o jej prijatí alebo odmietnutí.

Ak sa rozhodneme opatrovateľku prijať, mali by sme s ňou uzatvoriť písomnú dohodu o vzájomnej akceptácii podmienok, v ktorej budú uvedené spoločne odsúhlasené podmienky výkonu práce opatrovateľky v našej domácnosti. Súčasťou tohto dokumentu by mala byť aj dohoda o vyplácaní mzdy. Za vyplatenú mzdu by sme mali požadovať doklad o príjme financií, alebo aspoň podpis pri ich prevzatí opatrovateľkou.

 

Na otázku odpovedala: Mgr. Mgr. Anna Lukáčová Havrilová, diplomovaná sestra

 

 

Potrebujete postrážiť deti? Neváhajte a bezplatne sa zaregistrujte a vytvorte si svoj inzerát.

Alebo si môžete vybrať z ponuky našich opatrovateliek detí.