Rozdelenie sociálnej pomoci

Rozdelenie sociálnej pomoci

Osoby so zdravotným znevýhodnením, staršie osoby alebo ťažko zdravotne postihnuté osoby potrebujú vo svojom živote pomoc pri zhoršení svojho zdravotného stavu, pomoc pri starostlivosti o svoju domácnosť, či už pomoc pri vybavovaní rôznych záležitostí na úradov alebo u lekára.

Osoby so zdravotným znevýhodnením, staršie osoby alebo ťažko zdravotne postihnuté osoby potrebujú vo svojom živote pomoc pri zhoršení svojho zdravotného stavu, pomoc pri starostlivosti o svoju domácnosť, či už pomoc pri vybavovaní rôznych záležitostí na úradov alebo u lekára. V sociálnej oblasti rozlišujeme tieto druhy starostlivosti:

Domáca starostlivosť

1. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitačnej starostlivosti (ADOS)

- starostlivosť o ľudí so zdravotnými obmedzeniami a chorobami, kde starostlivosť nemôže poskytnúť blízka osoba,

- o pomoc je potrebné požiadať písomne svoju obec alebo mesto podľa trvalého bydliska žiadateľa. Obec vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, prípadne neodkázanosti na opatrovateľskú službu,

- je potrebné písomný návrh zdravotnej starostlivosti od všeobecného lekára,

– tlačivo na potvrdenie pre lekára poskytne každá ADOS, ktorú si vyberie žiadateľ.

Zoznam existujúcich ADOS-ov nájdete aj na stránke: www.aposs.zzz.sk

 

2. Terénna opatrovateľská služba (TOS) - TOS poskytuje pomoc pri všetkom, čo potrebujete pre bežný život: napr. pri hygiene, obliekaní a vyzliekaní, príprave a konzumácii jedla, pri starostlivosti o domácnosť, pri vybavovaní na úradoch, či návšteve lekára.

- žiadosť o poskytnutie  TOS je potrebné podať na obecnom  alebo mestskom úrade,

- za služby TOS si žiadateľ dopláca, o výške doplatku Vás bude informovať priamo zariadenie,

- zoznam poskytovateľov TOS je v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb na stránke: www.employment.gov.sk.

 

Dočasná starostlivosť poskytovaná v zariadení

1. Liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH) alebo Oddelenia pre dlhodobo chorých (ODCH) v nemocnici. V LDCH a ODCH sa chorí doliečujú pod pravidelným dohľadom lekára a potrebné odborné ošetrenie poskytujú zdravotné sestry.

  - je potrebné k tomu odporúčanie ošetrujúceho lekára.  

 

2. Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) - poskytuje odborné ošetrovanie sestrou a v prípade potreby aj konzultácie lekára.

- je potrebné k tomu odporúčanie ošetrujúceho lekára,

- za služby DOS si žiadateľ dopláca, o výške doplatku Vás bude informovať priamo zariadenie.  

 

3. Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) – pri prepustení z nemocnice potrebujete ešte starostlivosť a nemôžete ostať doma sám, potrebujete pravidelné ošetrovanie zdravotnou sestrou. Tieto služby môže poskytnúť ZOS. Je tu zabezpečené dočasné bývanie, stravovanie, pomoc pri bežnej starostlivosti o seba, v prípade potreby aj ošetrovateľská starostlivosť sestry, či liečebná rehabilitácia, ktorú zabezpečujú odborníci zvonku.

- žiadosť o poskytnutie  služieb ZOS je potrebné podať na obecnom  alebo mestskom úrade,

- za služby ZOS je potrebné doplácať, o výške doplatku Vás bude informovať priamo zariadenie.  

 

4. Denné stacionáre (DS) - potrebujete v priebehu dňa kolektívnu starostlivosť, ale inak chcete naďalej bývať doma?  V tomto zariadení je poskytovaná dočasná starostlivosť. K dispozícii sú rôzne služby počas dňa, napr. stravovania a pomoci pri sebaobsluhe, rôzne záujmové činnosti a spoločnosť.

- žiadosť o poskytnutie  služieb DS je potrebné podať na obecnom  alebo mestskom úrade,

- za služby DS je potrebné doplácať, o výške doplatku Vás bude informovať priamo zariadenie.  

 

5. Odľahčovacia služba (OdS) – ak opatrujete intenzívne svojho príbuzného, za čo poberáte peňažný príspevok na opatrovanie, ale si potrebujete oddýchnuť, tak môžete využiť túto službu opatrovania. Obecný alebo mestský úrad vám počas tejto starostlivosti poskytne náhradnú sociálnu službu (napr. formou opatrovateľskej služby, či v niektorom zariadení sociálnych služieb).

- za náhradnú sociálnu službu je potrebné doplácať, o výške doplatku Vás bude informovať priamo poskytovateľ,

- poberanie OdS neovplyvní negatívne Váš peňažný príspevok na opatrovanie.  

 

6. Hospic - v hospici sa poskytuje odborné sprevádzanie pacienta, jeho opatrovanie i potrebné ošetrovanie, tlmenie bolesti, rovnako psychická a duchovná podpora pacienta i jeho rodiny.

- potrebujete k tomu odporúčanie ošetrujúceho lekára.

 

Dlhoobá starostlivosť poskytovaná v zariadení

1. Zariadenia pre seniorov (ZS) - poskytuje komplexné sociálne služby zamerané na akúkoľvek pomoc, teda nielen pri sebaobsluhe (hygiena, strava, pohyb), ale aj pri trávení voľného času a kontaktu s rodinou, či okolím.

- žiadosť je potrebné podať na obecný alebo mestský úrad, - prehľad existujúcich ZS nájdete aj v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb na stránke: www.employment.gov.sk,

- za služby ZS je potrebné doplácať, o výške doplatku Vás bude informovať priamo zariadenie.  

 

2. Domov sociálnych služieb (DSS) - DSS poskytuje komplexné sociálne služby zamerané na akúkoľvek pomoc, ktorú potrebujete, teda nielen pri sebaobsluhe (hygiena, strava, pohyb), ale aj pri trávení voľného času a kontaktu s rodinou a ostatnými ľuďmi.

- žiadosť je potrebné podať na samosprávny kraj VÚC,

- za služby DSS je potrebné doplácať, o výške doplatku Vás bude informovať priamo zariadenie,

- prehľad existujúcich ZS nájdete aj v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb na stránke: www.employment.gov.sk.  

 

3. Špecializované zariadenie (ŠZ) - ŠZ pomáha ľuďom trpiacim na veľmi špecifické choroby (ako napr. na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu, sklerózu multiplex, či schizofréniu) vo všetkom, čo potrebujú pre svoj bežný život, teda nielen pri sebaobsluhe (hygiena, strava, pohyb), ale aj pri trávení voľného času a kontaktu s rodinou, či okolím.

- žiadosť je potrebné podať na obecný alebo mestský úrad, - prehľad existujúcich ŠZ nájdete aj v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb na stránke: www.employment.gov.sk,

- za služby ŠZ je potrebné doplácať, o výške doplatku Vás bude informovať priamo zariadenie.

 

Finančná pomoc

1. Peňažný príspevok na opatrovanie (§ 40) – príspevok je poskytnutý na domácnosť alebo v kombinácii s denným pobytom v zariadení pre ťažké zdravotné postihnutie.

- odkázanosť na opatrovanie v rozsahu minimálne 8 hodín denne zabezpečuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu na základe rozhodnutia o poskytnutí príspevku pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách,

- finančný príspevok je poskytovaný zo štátneho rozpočtu.  

 

2. Iné peňažné príspevky na kompenzáciu (§§ 20 - 38) - príspevok na domácnosť alebo pobytová sociálna služba pre ťažko zdravotne postihnutých, dopad v oblasti mobility, komunikácie, orientácie, sebaobsluhy a zvýšených výdavkov.

- príspevok zabezpečuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu na základe rozhodnutia o poskytnutí príspevku peňažné príspevky na pomoc pri mobilite, komunikácii, orientácii, sebaobsluhe a pri kompenzácii zvýšených výdavkov,

- finančný príspevok je poskytovaný zo štátneho rozpočtu.

 

Zdroj, Legislatíva:

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

starostlivost-dlhodobo-chorych-starsich-ludi-prakticky-sprievodca-rozlicnymi-formami-pomoci.pdf (gov.sk)